peperonity Mobile Community
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

16,132 onala'ina
15,466,450 tasvirem
dvara
mem
adhika tasvirem
598,322 vidiyosa
adhika vidiyosa
16,234,123 pejasa
adhika sa'itasa
3,048,859 posta
adhika blogasa
This page:
 

madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa